nasz statut
statut
kraina poplątanych dróg
§ 1. Stowarzyszenie
a. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Kraina Poplątanych Dróg. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
b. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
c. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, Polska.
d. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
e. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
§ 2. Cele Stowarzyszenia
1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
a. Działania w sektorach kulturalnym i kreatywnym, mające na celu integrację społeczną poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzację oraz implementację technologii w obszarze kultury w celu wzmocnienia sektorów oraz rozwoju poszczególnych dziedzin, takich jak sztuki wizualne czy dziedzictwo kulturowe.
b. Wzmacnianie postaw twórczych, odpowiedzialnych i świadomych wobec języka polskiego, rozwijanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów edukacyjnych i kulturalnych.
c. Kreowanie zainteresowania kulturą i tradycją, stwarzanie warunków dla umacniania lokalnej tożsamości kulturowej i aktywnego uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, kreatywnego jej wykorzystania oraz propagowania kultury na różnych szczeblach społeczności.
d. Edukacje regionalną i promocję wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności zdecentralizowanych od głównych ośrodków życia kulturalnego. Utrzymywanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej, w tym wspieranie folkloru, twórczości ludowej oraz unikalnych zawodów i umiejętności artystycznych.
e. Ożywienie życia społecznego poprzez propagowanie różnorodnych form turystyki regionalnej oraz rozwijanie edukacji turystycznej, zapewniającej narzędzia i instrumenty umożliwiające eksplorację uroków lokalnych regionów Polski.
f. Wspieranie implementacji nowych technologii w sektorze dziedzictwa narodowego, edukacji regionalnej i rozwoju turystyki poprzez wsparcie sektorów kultury i kreatywnych w pełnym wykorzystaniu innowacyjnych technologii, wzmacniając ich konkurencyjność oraz przyspieszając cyfrową transformację.
g. Aktywny udział w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do aktywnego współuczestnictwa i upowszechniania praktyk sprzyjających środowisku oraz podnoszenia świadomości ekologicznej przez podejmowane inicjatywy.
h. Ochrona, promocja i zwiększanie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej poprzez edukację oraz podejmowanie działań społecznych na rzecz ich upowszechniania.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Działania kulturalne i kreatywne: Stowarzyszenie prowadzi różnorodne projekty artystyczne, wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne, które angażują społeczność lokalną i promują sztukę, kulturę oraz dziedzictwo. Stawiając na technologie, wprowadza interaktywne narzędzia cyfrowe, które pozwalają na bardziej atrakcyjne i interaktywne sposoby przekazywania informacji kulturalnej.
b. Edukacja językowa: Organizacja prowadzi kursy, seminaria oraz platformy online, które wspierają rozwój kompetencji językowych. Tworzy również materiały edukacyjne, gry językowe i aplikacje wspomagające naukę języka polskiego.
c. Promowanie kultury lokalnej: Stowarzyszenie inicjuje projekty, które podkreślają i pielęgnują lokalną tożsamość kulturową poprzez festiwale, wydarzenia artystyczne, działania edukacyjne oraz wsparcie dla rzemiosł i tradycji regionalnych.
d. Edukacja regionalna: Organizacja prowadzi lekcje, prelekcje i warsztaty na temat dziedzictwa lokalnego, folkloru, tradycji oraz wartości kulturowych. Wspiera ochronę i promocję unikalnych elementów kultury materialnej i niematerialnej społeczności.
e. Turystyka regionalna: Stowarzyszenie organizuje wyprawy, wycieczki oraz szlaki turystyczne, które pozwalają odkrywać i doświadczać atrakcji lokalnych regionów. Tworzy także interaktywne przewodniki oraz aplikacje wspierające aktywności turystyczne.
f. Wykorzystanie nowych technologii: Stowarzyszenie wspiera projekty innowacyjne, wprowadza cyfrowe narzędzia edukacyjne oraz technologie informatyczne, aby wspomagać dziedzictwo narodowe, edukację regionalną oraz rozwój sektorów kultury i kreatywności.
g.Zrównoważony rozwój i ekologia: Organizacja promuje praktyki przyjazne środowisku, wykorzystując nowoczesne technologie do podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczności. Angażuje się w projekty wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu.
h. Propagowanie wartości UE: Stowarzyszenie organizuje seminaria, konferencje i akcje edukacyjne, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie podstawowych wartości i praw Unii Europejskiej wśród członków społeczności lokalnej.
§ 3. Władze stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zebranie Członków,
b. Przedstawiciel.
2. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Uchwały Stowarzyszenia:
a. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
b. W sprawach określonych w par. 4 pkt. f-j wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
a. ustalanie kierunków działania i rozwoju;
b. wybór i odwołanie Przedstawiciela;
c. przyjmowanie i odwoływanie członków;
d. uchwalanie zmian regulaminu;
e. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
f. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
g. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
h. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
i. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
j. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
6. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
7.Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.
Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
8.Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
c. zwoływanie zebrania członków.
9. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
a.nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
c.zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
e.zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
10. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
a. składek członkowskich;
b. dotacji;
c. darowizn;
d. zbiórek publicznych;
e. spadków, zapisów;
f. dochodów z majątku stowarzyszenia.
§ 4. Członkowie stowarzyszenia
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
3. Członek ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym jako przedstawiciel Stowarzyszenia;
b. składać wnioski dotyczące działaności Stowarzyszenia;
c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach oraz imprezach o charakterze promocyjnym, informacyjnym i kulturalnym.
4. Członek zobowiązany jest do:
a. propagowania celów Stowarzyszenia oraz aktywnego udziału w ich realizacji;
b.przestrzegania postanowień regulaminu Stowarzyszenia;
c. opłacania składek członkowskich;
d. brania udziału w Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. pisemnej deklaracji złożonej przedstawicielowi Stowarzyszenia;
b. wykluczenia przez Zebranie Członków:
c. za działalność niezgodną z regulaminem lub uchwałą Stowarzyszenia;
d. za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
e. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utracenia przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;
f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie nie może:
a. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b. zrzeszać osób prawnych,
c.prowadzić działalności gospodarczej,
d. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
dołącz do nas
Wszystkie treści, projekty graficzne oraz materiały wyświetlane na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i są własnością Stowarzyszenia Kraina Poplątanych Dróg.
Każde nieuprawnione wykorzystanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści bez wcześniejszej pisemnej zgody Krainy Poplątanych Dróg jest surowo zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 KPD - Kraina Poplątanych Dróg.